رویداد دوم

رویداد دوم


رویداد دوم
  • تاریخ شروع ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  • زمان دوره ۴۵
  • تعداد شرکت کنندگان ۱۳۷

بلیط رویداد دوم


# ثبت نام عنوان قیمت - تومان
1 ثبت نام بلیط شماره یک قیمت کل : ۱۵۰,۰۰۰
بعد از تخفیف سایت : ۱۳۵,۰۰۰
کد تخفیف ثبت کد تخفیف

سخنرانان رویداد دوم